Reviewed Publications - Applied Mechanics (AME)
Title Author Source

A. Adrian, D. Rudolph, J. Lossen, N. Willenbacher

Coatings 2021, 11, 108

https://doi.org/10.3390/coatings11010108

A. Adrian, D. Rudolph, N. Willenbacher, J. Lossen

IEEE Journal of Photovoltaics 10(5), 1290-1298 (2020)

A. Diethert, K. Ecker, Y. Peykova, N. Willenbacher, P. Müller-Buschbaum

ACS Applied Material Interfaces 3, 2012–2021 (2011)

A. Diethert, Y. Peykova, N. Willenbacher, P. Müller-Buschbaum

ACS Applied Materials & Interfaces Vol. 2, No. 7, 2060-2068 (2010)

A. Kowalczyk, B. Hochstein, P. Stähle, N. Willenbacher

Applied Rheology 20, 52340 (2010)

A. Kowalczyk, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Measurement Science and Technology 26, 015302-015316 (2015)

A. Kowalczyk, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Polymer 58, 170-179 (2015)

A. Lee, K. Sudau, K. H. Ahn, S. J. Lee, N. Willenbacher

Ind. Eng. Chem. Res.  51, 13195−13204 (2012)

A. O’Connor, C. Macosko, and N. Willenbacher Int. Journal of Adhesion and Adhesives, 24, 335-346 (2004)

A. R. Völp, F. Fessler, J. Reiner, N. Willenbacher

Chemical Engineering & Technology 43(9). 1-7 (2020)

A. R. Völp, L. Kagerbauer, J. Engmann, D. Z. Gunes, C. Gehin-Delval, N. Willenbacher

Journal of Food Engineering (2020)

A. R. Völp, N. Willenbacher

Soft Matter, 2021, Advance Article

https://doi.org/10.1039/D0SM02246B

A. Rosenfeld, C. Oelschlaeger, R. Thelen, S. Heissler, P. A. Levkin

Materials Today Bio (2020), https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2020.100053

A. Rosenfeld, C. Oelschlaeger, R. Thelen, S. Heissler, P. A. Levkin

Materials Today Bio 6, 100053 (2020)

A. Weiss, M. Ballauff, and N. Willenbacher J. Colloid Interface Sci. 216, 185-188 (1999)

Andreas Conrad, Annika Hodapp, Bernhard Hochstein, Norbert Willenbacher, Karl-Heinz Jacob

Lubricants 2021 MDPI

https://doi.org/10.3390/lubricants9100099

Annika R. Völp, Jonas Seitz, Norbert Willenbacher

Elsevier, 2021, Food Hydrocolloids

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106919

B. Bitsch, B. Braunschweig, N. Willenbacher

Langmuir, 2016, 32 (6), pp 1440–1449

B. Bitsch, J. Dittmann, M. Schmitt, P. Scharfer, W. Schabel, N. Willenbacher

Journal of Power Sources 265, 81-90 (2014)

B. Bitsch, N. Willenbacher, V. Wenzel, S. Schmelzle, H. Nirschl

Chem. Ing. Tech. 87 (4), 466–474 (2015)

B. Bitsch, T. Gallasch, M. Schroeder, M. Börner, M. Winter, N. Willenbacher

Journal of Power Sources 328, 114-123 (2016)

B. Dames, B.R. Morrison and N. Willenbacher Rheologica Acta 40, 434-440 (2001)

B. Hochstein, Z. Kizilbay, M. Horvat, H. P. Schuchmann, N. Willenbacher

Chem. Ing. Tech. 87 (1-2), 1-6 (2015)

B. Maciel, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Colloid and Polymer Science 1-11 (2020)

Benedikt Sapotta, Jongmin Q. Kim, Norbert Willenbacher and Siyoung Q. Choi

Soft Matter

DOI: 10.1039/c9sm00630c

Bruna Maciel, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher

Colloid and Polymer Science (2020), https://doi.org/10.1007/s00396-020-04612-9

Bruna Maciel, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher

Colloid and Polymer Science (2021)

https://doi.org/10.1007/s00396-020-04612-9

C. Oelschlaeger, F. Bossler, N. Willenbacher

Biomacromolecules, 17 (2), pp 580–589 (2016)

C. Oelschlaeger, M. Schopferer, F. Scheffold,  N. Willenbacher

Langmuir, 25(2), 716-729 (2009)

C. Oelschlaeger, M. C. Pinto Coelho, N. Willenbacher

Biomacromolecules 14 (10), 3689-3696 (2013)

C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Rheologica Acta 50, 655–660 (2011)

C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 406, 31-37 (2012)

C. Oelschlaeger, N. Willenbacher, S. Neser

Progress in Colloid and Polymer Science, 134, 74-79 (2008)

C. Oelschlaeger, P. Suwita, N. Willenbacher

Langmuir 26 (10), 7045–7053 (2010)

C. Weis, I. Natalia, N. Willenbacher

J. Rheol. 58(5), 1583-1597 (2014)

C. Yüce, M. König, N. Willenbacher

Coatings 2018, 8, 406; doi:10.3390/coatings8110406

Ceren Yüce, Kininori Okamoto, Lindsey Karpowich, Adrian Adrian, Norbert Willenbacher

Solar Energy Materials and Solar Cells 200 (2019) 110040

https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.110040

Chenhui Xu, Norbert Willenbacher

https://doi.org/10.1007/s11998-018-0091-2

Claude Oelschlaeger, Jonas Marten, Florian Péridont and Norbert Willenbacher

Journal of Rheology 66, 749 (2022), https://doi.org/10.1122/8.0000452

 

D. Sachsenheimer, B. Hochstein, H. Buggisch, N. Willenbacher

Rheologica Acta 51, 909–923 (2012)

D. Sachsenheimer, B. Hochstein, N. Willenbacher

Rheologica Acta 53, 725–739 (2014)

D. Sachsenheimer, C. Oelschlaeger, S. Müller, J. Küstner, S. Bindgen, N. Willenbacher

Journal of Rheology 58, 2017-2042 (2014)

Daniel Briesenick, Dirk Eierhoff, Georg Wigger, Christian Bornemann, Siegfried Riediger, Norbert Willenbacher, Walter Oswald

United States Patent Application Publication

Pub. No.: US 2021/0262912 A1

David Menne, Christof Hübner, Dennis Trebbels, Norbert Willenbacher

IEEE

DOI: 10.1109/ISEMA49699.2021.9508320

E. Koos

Current Opinion in Colloid and Interface Science 19 (6), 575-584 (2014)

E. Koos,  N. Willenbacher

Science 331, 897 (2011)

E. Koos, J. Dittmann, N. Willenbacher

Chemie Ingenieur Technik 83 (8), 1305–1309 (2011)

E. Koos, J. Johannsmeier, L. Schwebler, N. Willenbacher

Soft Matter 8 (24), 6620 - 6628 (2012)

E. Koos, W. Kannowade, N. Willenbacher

Rheologica Acta 53, 947-957 (2014)

E. Koos,  N. Willenbacher

Soft Matter 8 (14), 3988 - 3994 (2012)

E. Maurer, S. Loi, D. Wulff, N. Willenbacher, P. Müller-Buschbaum Physica B, 357 144-147 (2005)

F. Bossler, J. Maurath, K. Dyhr, N. Willenbacher, E. Koos

Journal of Rheology, 62 (1), 183–196 (2018) 

F. Bossler, L. Weyrauch, R. Schmidt, E. Koos

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 518, 85-97 (2017)

F. Bossler, E. Koos

Langmuir, 32 (6), 1489–1501 (2016)

F.M. Horn, W. Richtering, J. Bergenholtz, N. Willenbacher, and N.J. Wagner J. Colloid Interface Sci. 225, 166-178 (2000)
G. Fritz, B. Maranzano, N.J. Wagner, and N. Willenbacher J. Non-Newtonian Fluid Mech. 102, 149-156 (2002)

G. Fritz, N. Willenbacher, and N.J. Wagner

J. Rheol. 47(2), 303-319 (2003)
G. Fritz, V. Schädler, N. Willenbacher, and N.J. Wagner Langmuir 18, 6381-6390 (2002)

H. Bär, M. Schopferer, S. Sharma, B. Hochstein, N. Mücke, H. Herrmann, N. Willenbacher

Journal of Molecular Biology, 397, 1188–1198 (2010)

H. Spiering and N. Willenbacher
J. Phys. Condens. Matter, 1, 10089-10105 (1989)

H. Sun, Z. Han, N. Willenbacher

ACS Applied Materials Interfaces 2019,11
https://doi.org/10.1021/acsami.9b11071

 

H.M. Laun, C. Kormann, and N. Willenbacher Rheologica Acta 35, 417-432 (1996)
I. Deike, A. Weiss, N. Willenbacher, and M. Ballauff J. Rheol. 45(3), 709-720 (2001)
J. Bergenholtz, F. M. Horn, W. Richtering, N. Willenbacher, N. J. Wagner Physical Review E, Rapid Communications, 58 (4), 4088-4091 (1998)
J. Bergenholtz, N. Willenbacher, B. Morrison, N.J. Wagner, D. van de Ende, and J. Mellema  J. Colloid Interface Sci., 202, 430-440 (1998)

J. Block, V. Schroeder, P. Pawelzyk, N. Willenbacher, S. Köster

Biochimica et Biophysica Acta xxx (2015) xxx–xxx

J. Crassous, R. Régisser, M. Ballauff, N. Willenbacher Journal of Rheology, 49(4), 851-864 (2005)

J. Dittmann, E. Koos, N. Willenbacher

J. Am. Ceram. Soc., 96 (2) 391–397 (2013)

J. Dittmann, J. Maurath, B. Bitsch, N. Willenbacher

Advanced Materials, 28(8), 1689-1696 (2016)

 

J. Dittmann, N. Willenbacher

J. Am. Ceram. Soc., 1–6 (2014)

J. Hafner, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher

Soft Matter (2020)

J. Hafner, D. Grijalva, A. Ludwig-Husemann, S. Bertels, L. Bensinger, A. Raic, J. Gebauer, C. Oelschlaeger, M. Bastmeyer, K. Bieback, C. Lee-Thedieck, N. Willenbacher

Acta Biomaterialia 111, 254-266 (2020)

J. Jäder, N. Willenbacher, G. Engström, L. Järnström

Journal of Pulp and Paper Science, 31(4), 181-187 (2005)

J. Kaiser, V. Wenzel, H. Nirschl, B. Bitsch, N. Willenbacher, M. Baunach, M. Schmitt, S. Jaiser, P. Scharfer, W. Schabel

Chem. Ing. Tech. 86 (5), 1-13 (2014)

J. Maurath, B. Bitsch, Y. Schwegler, N. Willenbacher

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 497, 316-326 (2016)

J. Maurath, J. Dittmann, N. Schultz, N. Willenbacher

Separation and Purification Technology 149 (6) 470–478 (2015)

J. Maurath, N. Willenbacher

Journal of the European Ceramic Society (2017)

J. S. Vesaratchanon, K. Takamura, N. Willenbacher

Journal of Colloid and Interface Science, 345, 214–221 (2010)

Jieun Park, Norbert Willenbacher, Kyung Hyun Ahn

Colloids und Surfaces A

htpps://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.123692

Johanna Hafner, David Grijalva, Anita Ludwig-Husemann, Sarah Bertels, Lea Bensinger, Annamarija Raic, Julian Gebauer, Claude Oelschlaeger, Martin Bastmeyer, Karen Bieback, Cornelia Lee-Thedieck , Norbert Willenbacher

Acta Biomaterialia, accepted April 2020

Johanna Roether, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher

Materials Letter: X 4 (2019) 100027

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590150819300511

 

Johanna Roether, Kang-Yu Chu, Norbert Willenbacher, Amy Q. Shen, Nikhil Bhalla

Biosensors and Bioelectronics 142 (2019) 111528
https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.111528

K. Abdel Aal, N. Willenbacher

Solar Energy Materials snd Solar Cells (2020)

K. Engelhardt, M. Lexis, G. Gochev, C. Konnerth, R. Miller, N. Willenbacher, W. Peukert, B. Braunschweig

Langmuir 29 (37), 11646-11655 (2013)

K. Georgieva, D.J. Dijkstra, H. Fricke, N. Willenbacher

Journal of Colloid and Interface Science 352, 265–277 (2010)

K. Hartung, C. Benner, N. Willenbacher, E. Koos

Materials 2019, 12, 619; doi:10.3390/ma1240619

K. Niedzwiedz, H. Buggisch, N. Willenbacher

Rheologica Acta 49, 1103–1116 (2010)

K. Niedzwiedz, O. Arnolds, N. Willenbacher, R. Brummer

Applied Rheology 19, 41969 (2009)

K.Hauf, E.Koos

MRS Communications, 1-11

L. Fang, T. Rödigger, H. Sun, N. Willenbacher, M. Beigl

Proceedings of the 2020 International Symposium on Wearable Computers, 32-36 (2020)

L. Gödeke, W. Oswald, N. Willenbacher, P. Ehrhard

Journal of Coatings Technology and Research (2020)

L. Jampolski, A. Sänger, T. Jakobs, G. Guthausen, T. Kolb, N. Willenbacher

Fuel  185, 102 - 111 (2016)

L. Martinie, H. Buggisch, N. Willenbacher

J. Rheol. 57(2), 627-646 (2013)

Müge Pilavtepe, Steffen M. Recktenwald, Rainer Schuhmann, Katja Emmerich and Norbert Willenbacher

Journal of Rheology, Vol 62, No. 2, pp. 593-605, 2018

M. Baumgärtel and N. Willenbacher Rheologica Acta 35, 168-185 (1996)

M. Horvat, M. A. Emin, B. Hochstein, N. Willenbacher, H. P. Schuchmann

Journal of Food Engineering 116, 398–403 (2013)

M. Horvat, M. A. Emin, B. Hochstein, N. Willenbacher, H. P. Schuchmann

Carbohydrate Polymers 93, 492– 498 (2013)

M. Lexis, N. Willenbacher

Chemie Ingenieur Technik 85, No. 8, 1–8 (2013)

M. Lexis, N. Willenbacher

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 459, 177–185 (2014)

M. Lexis, N. Willenbacher

Soft Matter 10 (48), 9626-9636 (2014)

M. Pilavtepe, L. Delavernhe, A. Steudel, R. Schuhmann, N. Willenbacher, and K. Emmerich (2018).

Clays and Clay Minerals, Vol. 66, No. 4, 339-352.

M. Schneider, E. Koos, N. Willenbacher

Scientific Reports 6, 31367 (2016)

M. Schopferer, H. Bär, B. Hochstein, S. Sharma, N. Mücke, H. Herrmann, N. Willenbacher

Journal of Molecular Biology, 388, 133–143 (2009)

M. Weiß, J. Maurath, N. Willenbacher, E. Koos

Journal of the European Ceramic Society 39 (2019) 1887-1892 https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.01.011

 

M. Weiß, P. Sälzler, N. Willenbacher, E. Koos

Journal of the European Ceramic Society 40(8), 3140-3147 (2020)

M. Wiemann, N. Willenbacher, E. Bartsch

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 413, 78-83 (2012)

M.-T. Schermeyer, H. Sigloch , K. C. Bauer, C. Oelschlaeger, J. Hubbuch

Biotechnology and Bioengineering 113, 576-587 (2016)

Mittmann, E., Gallus, S., Bitterwolf, P., Oelschlaeger, C., Willenbacher, N., Niemeyer, C.M., Rabe, K.S.

Micromachines, 10 (12), 795. (2019)

N. Willenbacher Journal of Colloid and Interface Science 182, 501-510 (1996)
N. Willenbacher and H. Spiering J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 1423-1439 (1988)
N. Willenbacher and R. Hingmann J. Non-Newtonian Fluid Mech., 52 163-176 (1994)

N. Willenbacher, C. Oelschlaeger

Current Opinion of Colloid & Interface Science, 12, 43-49 (2007)

N. Willenbacher, C. Oelschlaeger, M. Schopferer, P. Fischer, F. Cardinaux, F. Scheffold

Physical Review Letters, 99, 068302 (2007)

N. Willenbacher, H. Hanciogullari, and H.G. Wagner Chemical Engineering and Technology, 20, 557-563 (1997)
N. Willenbacher, H. Hanciogullari, and M. Raedle TAPPI Journal 82, 167-174 (1999)

N. Willenbacher, J. S. Vesaratchanon, O. Thorwarth, E. Bartsch

Soft Matter 7, 5777-5788 (2011)

N. Willenbacher, L. Börger, D. Urban, L. Varela de la Rosa

ASI, Adhesives & Sealants, 10(9), 26-35 (2003)

N. Willenbacher, Y. Matter, I. Gubaydullin, V. Schädler

Korea-Australia Rheology Journal,  20(3), 109-116 (2008)

O. Arnolds, H. Buggisch, D. Sachsenheimer, N. Willenbacher

Rheologica Acta 49, 11, 1207 (2010)

P. Cavadini, J. Erz, D. Sachsenheimer, A. Kowalczyk, N. Willenbacher, P. Scharfer, W. Schabel

J. Coat. Technol. Res., 12 (5) 921–926 (2015)

P. Fernandez, N. Willenbacher, T. Frechen, A.Kühnle Colloids and Surfaces A, Physicochemical + Engineering Aspects, 262(1-3), 204-210 (2005)

P. Pawelzyk, H. Herrmann, N. Willenbacher

Soft Matter 9, 8871–8880 (2013)

P. Pawelzyk, M.Toledo, N.Willenbacher

Chemical Engineering Journal 219 (2013) 303–310

P. Pawelzyk, N. Mücke, H. Herrmann N. Willenbacher

PLoS ONE 9 (4), e93194 (2014)

Patrick Bitterwolf, Sabrina Gallus, Theo Peschke, Esther Mittmann, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher Kersten S. Rabe and Christof M. Niemeyer

Chemical Science, 10, 9752-9757 (2019)

R. Balbierer, R. Gordon, S. Schuhmann, N. Willenbacher, H. Nierschl, G. Guthausen

Energy materials https://doi.org/10.1007/s10853-018-03253-2

R. Ettl, V. Schädler, and N. Willenbacher, Nordic Pulp & Paper Research Journal, 5 (2000)

R. Gordon, M. Kassar, N. Willenbacher

ACS Omega https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c00477 (2020)

R. Gordon, R. Orias, N. Willenbacher

Journal of Material Science (2020)

R. Hollenbach, A. R. Völp, L. Höfert, J. Rudat, K. Ochsenreither, N. Willenbacher, C. Syldatk

Molecules 25, 3797 (2020)

Roether, Johanna; Bertels, Sarah; Oelschlaeger, Claude; Bastmeyer, Martin; Willenbacher, Norbert

PLoSONE 13(12): e0207397.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207397

S. Bunker, C. Staller, N. Willenbacher, and R. Wool Int. Journal of Adhesion and Adhesives, 23(1), 29-38 (2003)
S. Gourianova, N. Willenbacher, .M. Kutschera

Langmuir, 21(12), 5429-5438 (2005)

S. Hoffmann, E. Koos, N. Willenbacher

Food Hydrocolloids 40, 44-52 (2014)

S. Kheirandish, I. Gubaydullin,  N. Willenbacher

Rheologica Acta 48, 397-407 (2009)

S. Kirsch, N. Willenbacher, S. Kallus, M. Wilhelm, and H.W. Spieß Rheologica Acta 40, 552-559 (2001)

S. Rathgeber, H.-J. Beauvisage, H. Chevreau, N. Willenbacher, C. Oelschlaeger

Langmuir 25(11), 6368-6376 (2009)

S. Recktenwald, S. J. Haward, A.Q. Shen, N. Willenbacher

SCIENTIFIC REPORTS (2019) 9:7110  https://doi.org/10.1038/s41598-019-43590-z

S. Wollgarten, C. Yuce, E. Koos, N. Willenbacher

Food Hydrocolloids 52, 167-174 (2015)

S.Kheirandish, I. Gubaydullin, W. Wohlleben, N.Willenbacher

Rheologica Acta,  DOI 10.1007/s00397-008-0292-1 (2008)

T. Dimitrova, D. Johannsmann, N. Willenbacher, and A. Pfau Langmuir, 19, 10247 (2003)

T. Dirking, N. Willenbacher, L. Boggs

Progress in Organic Coatings 42, 59-64 (2001)

Theo Peschke, Patrick Bitterwolf, Sabrina Gallus, Yong Hu, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher, Kersten S. Rabe, Christof M. Niemeyer
 

Journal: Angewandte Chemie

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ange.201810331

Tobias Glöckler, Sonja Haase, Xenia Kempter, Rebecca Pfister, Bruna R. Maciel, Alisa Grimm, Tamara Molitor, Norbert Willenbacher, Ute Schepers

Wiley Online Library, Advanced Healthcare Materials

https://doi.org/10.1002/adhm.202100206

U. A. Khan, C. Oelschlaeger, F. I. Ali, J. Roether, N. Willenbacher, I. A. Hashmi

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2018) 

W. Maaßen, S. Oelmann, D. Peter, W. Oswald, N. Willenbacher, M. A. R. Meier

Macromolecular Chemistry and Physics, 216, 1609−1618 (2015)

Y. Hu, M. Grösche, S. Sheshachala, C. Oelschlaeger, N. Willenbacher, K. S. Rabe, C. M. Niemeyer

Angewandte Chemie, 58, 1-5 (2019)

Y. Petkova-Olsson, C. Oelschlaeger, H. Ullsten, L. Järnström

Journal of Colloid and Interface Science (2018)

Y. Peykova, O. Lebedeva,  A. Diethert, P. Müller-Buschbaum, N. Willenbacher

International Journal of Adhesion & Adhesives 34,  107–116 (2012)

Y. Peykova, S. Guriyanova, O. Lebedeva, A. Diethert, P. Müller-Buschbaum,  N. Willenbacher

International Journal of Adhesion & Adhesives, 30, 245–254 (2010)

Yong Hu, Jens Bauer, Simone Weigel, Claude Oelschlaeger, Norbert Willenbacher, Stephan Keppler, Martin Bastmeyer, Stefan Heißler, Christof Wöll, Tim Scharnweber, Kersten S. Rabe, Christof M. Niemeyer

Nature Communications, 10, 5522 (2019)