Fall / Winter Term - CIW / VT Bachelor
title type place time lecturer
Praktikum (P)
exercise
internship

An den beteiligten Instituten MVM, TVT, ITTK, LVT, ITC

lecture

Online lecture via ZOOM

lecture

Online lecture via Zoom

lecture

Online lecture via Zoom

seminar

Online via MS-Teams

seminar

Online via Ms-Teams

exercise

Online via Zoom

exercise

Online via Zoom