Fall / Winter Term - CIW / VT Bachelor
title type place time lecturer
seminar

Online via Ms-Teams

lecture

Online lecture via Zoom

lecture

Online lecture via ZOOM

lecture

Online lecture via Zoom

internship

An den beteiligten Instituten MVM, TVT, ITTK, LVT, ITC

exercise
exercise

Online via Zoom

exercise

Online via Zoom

seminar

Online via MS-Teams

Praktikum (P)