Peer-Reviewed Articles 2024 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

L. Poggemann, P. Längle, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2024, 127887, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127887 (open access)

A. Schwarzwälder, F. Freese, J. Meyer, K, Loganathan, H. Tietze, A. Dittler, U. Janoske

Physics of Fluids 2024, 36, 032006, https://doi.org/10.1063/5.0188784

P. Bächler, F. Weis, S. Kohler, A. Dittler

Gefahrstoffe, 2024, 84, 01-02, 15-22, https://doi.org/10.37544/0949-8036-2024-01-02-17

P. Bächler, J. Meyer, R. Ligotski, P. Krug, A. Dittler

Process Safety and Environmental Protection, 2024, https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.02.013 (open access)

P. Bächler, J. Meyer, A. Dittler

Chemical Engineering & Technology, 2024, 47, https://doi.org/10.1002/ceat.202300409 (open access)

A. Schwarzwälder, J. Meyer, A. Dittler

Physics of Fluids, 2024, 36, 012010, https://doi.org/10.1063/5.0178183

Peer-Reveiwed Articles 2023 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

C. Straube, R. Mandic, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2023, 125977, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.125977

J. Szabadi-Fuchs, J. Meyer, A. Dittler

Separations, 2023, 10, 579, https://doi.org/10.3390/separations10120579 (open access)

F. Reinke, C. Straube, J. Meyer, A. Dittler

In: Klahn, C., Meboldt, M., Ferchow, J. (eds) Industrializing Additive Manufacturing. AMPA 2023. Springer Tracts in Additive Manufacturing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42983-5_26

L. Poggemann, B. King, J. Meyer, A. Dittler

Separations, 2023, 10, 462, https://doi.org/10.3390/separations10090462

J.R.D. Thieringer, H. Werling, J. Meyer, A. Dittler

Emission Control Science and Technology, 2023, https://doi.org/10.1007/s40825-023-00228-x (open access)

N. Hafen, J.E. Marquard, A. Dittler, M.J. Krause

Fluids 2023, 8, 213. https://doi.org/10.3390/fluids8070213 (open access)

P. Bächler, J. Meyer, A. Dittler

Chemical Engineering & Technology, 2023, 46, https://doi.org/10.1002/ceat.202300080 (open access)

J. Szabadi, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2023, 106197, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2023.106197

A. Schwarzwälder, J. Meyer, A. Dittler

Experiments in Fluids, 2023, 64, 103,  https://doi.org/10.1007/s00348-023-03628-5 (open access)

J.C. Deichmann, C. Straube, J. Eisengräber-Pabst, T. Grein, J. Meyer, A. Dittler

Aerosol Science and Technology, 2023, https://doi.org/10.1080/02786826.2023.2209623

J. Szabadi, J. Meyer, A. Dittler

Separations, 2023, 10, 297, https://doi.org/10.3390/separations10050297 (open access)

C. Straube, J. Meyer, A. Dittler

Separations 2023, 10, 254, https://doi.org/10.3390/separations10040254 (open access)

L. Poggemann, R. Thelen, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Collid and Interface Science, 2023, 641, 903-915, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.03.051

N. Hafen, J.E. Marquardt, A. Dittler, M. Krause

Fluids 2023, 8, 99. https://doi.org/10.3390/fluids8030099 (open access)

N. Hafen, J.R.D. Thieringer, J. Meyer, M.J. Krause, A. Dittler

Journal of Fluid Mechanics, 2023, 956, A30, https://www.doi.org/10.1017/jfm.2023.35, (open access)

C. Straube, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2023, 311, 123279, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123279

P. Bächler, J. Meyer, A. Dittler

Chemie Ingenieur Technik, 2023, 95, No. 1-2, https://doi.org/10.1002/cite.202200116 (open access)

Peer-Reveiwed Articles 2022 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

T. Penner, S. Berger, J. Niessner, A. Dittler

Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2022, https://doi.org/10.1080/15459624.2022.2125520

A.D. Schwarz, J. Meyer, A. Dittler

Membranes 2022, 12, 776, https://doi.org/10.3390/membranes12080776

J.R.D. Thieringer, N. Hafen, J. Meyer, M.J. Krause, A. Dittler

Separations 2022, 9, 195, https://doi.org/10.3390/separations9080195 (open access)

L. Poggemann, J. Meyer, A. Dittler

Separations 2022, 9, 168, https://doi.org/10.3390/separations9070168 (open access)

C.R. de Lacerda, P. Bächler, A.D. Schwarz, R. Sartim, M.L. Aguiar, A. Dittler

Chemical Engineering & Technology, 2022, 45, No. 7, 1354-1362, https://doi.org/10.1002/ceat.202200132

J.R.D. Thieringer, A. K. Watzek, J. Meyer, A. Dittler

Aerosol Science & Technology, 2022, Vol, 56, No. 8, 744-756, https://doi.org/10.1080/02786826.2022.2073192 (open access)

K.O. Braschke, J. Zoller, F. Freese, A. Dittler, U. Janoske

Powder Technology, 2022, https://doi.org/10.1016/j.powtec.2022.117494

A.D. Schwarz, D. Horst, J. Meyer, Q. Zhang, A. Dittler, E. Schmidt

Chemie Ingenieur Technik, 2022, 94, No.8, https://doi.org/10.1002/cite.202100213 (open access)

A.D. Schwarz, D. Horst, J. Meyer, Q. Zhang, A. Dittler, E. Schmidt

Chemie Ingenieur Technik, 2022, 94, No.8, https://doi.org/10.1002/cite.202100158 (open access)

C. Straube, G. Yang, D. Voll, J. Meyer, P. Théato, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2022, 290, 120802, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.120802

J.R.D. Thieringer, J. Szabadi, J. Meyer, A. Dittler

Processes 2022, 10, 545, https://doi.org/10.3390/pr10030545 (open access)

N. Hafen, A. Dittler, M.J. Krause

Computers & Fluids, 2022, https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2022.105381

J. Zoller, A. Zargaran, K. Braschke, J. Meyer, Uwe Janoske, A. Dittler

Sensors, 2022, 22, 1363, https://doi.org/10.3390/s22041363 (open access)

P. Bächler, V. Löschner, J. Meyer, A. Dittler

Process Safety and Environmental Protection, 2022, 160, 411-423, https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.02.005

F. Reinke, N. Hafen, M. Haussmann, M. Novosel, M.J. Krause, A. Dittler

Chemie Ingenieur Technik, 2022, 94, No. 3, 348-355, https://doi.org/10.1002/cite.202100151 (open access)

P. Bächler, J. Meyer, A. Dittler

Aerosol Science and Technology, 2022, Vol. 56, No. 4, 394-402, https://doi.org/10.1080/02786826.2022.2027335

J. Szabadi, J. Meyer, M. Lehmann, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2022, 160, 105906, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2021.105906

A.D. Schwarz, J. Dutzi, P. Weber, C. Sattler, K. Schulz, T. Caesar, J. Meyer, A. Dittler

Chemical Engineering & Technology, 2022, https://doi.org/10.1002/ceat.202100344 (open access)

Peer-Reviewed Articles 2021 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

C. Straube, J. Meyer, A. Dittler

Separations 2021, 8, 193, https://doi.org/10.3390/separations8100193 (open access)

N. Nowak, T. Sinn, K. Scheiber, C. Straube, J. Pfeil, J. Meyer, T. Koch, G. Kasper, A. Dittler

Aerosol Science and Technology, https://doi.org/10.1080/02786826.2021.1976720

K. Braschke, J. Zoller, A. Zargaran, A. Dittler, U. Janoske

Aerosol Science and Technology, 2021, https://doi.org/10.1080/02786826.2021.1972085

J. Zoller, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2021, 158, 105830, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2021.105830

P. Bächler, T.K. Müller, T. Warth, T. Yildiz, A. Dittler

Atmospheric Pollution Research, 2021, 12, 101059, https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101059 (open access)

L. Poggemann, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2021, 156, 105785, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2021.105785 (open access)

S. Brockmann, A. Dittler, G. Grün, M. Haibel, T. Iftner, H.-G. Kräusslich, B. Mizaikoff, J. Niessner, B. Richter, C. Spahn, K. Stergiaropoulos, H. von Braun

Das Gesundheitswesen, 2021, 83, 231-234, DOI: 10.1055/a-1363-0972

T. Penner, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology 2021, 261, 118255, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.118255

A.D. Schwarz, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2021, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.118128

T. Penner, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, January 2021, volume 151, 105674, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105674 (open access)

Peer-Reviewed Articles 2020 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

J. Zoller, A. Zargaran, K. Braschke, J. Meyer, U. Janoske, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105718

J. Zoller, A. Zargaran, K. Braschke, J. Meyer, U. Janoske, A. Dittler

Aerosol Science and Engineering, 2020, https://doi.org/10.1007/s41810-020-00081-3 (open access)

P. Bächler, J. Szabadi, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2020, 150, 105644, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105644 (open access)

N. Nowak, K. Scheiber, J. Pfeil, J. Meyer, A. Dittler, T. Koch , G. Kasper

Journal of Aerosol Science, October 2020, Volume 148, 105612, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105612

T. Penner, J. Meyer, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2020, 248, 117074, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117074

J. Zoller, J. Gulden, J. Meyer, A. Dittler

Aerosol Science and Engineering, 2020, 4, 50-63, https://doi.org/10.1007/s41810-020-00054-6 (open access)

A.D. Schwarz, L. König, J. Meyer, A. Dittler

Journal of Aerosol Science, 2020, 142, 105523, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105523 (open access)

Peer-Reviewed Articles 2019 - Gas-Particles-Systems (GPS)
Title Authors Source

P. Bächler, J. Meyer, A. Dittler

Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft 79, 2019, 79, Nr. 11-12, 443-450

T. Michler, J Dörnhöfer, D. Erforth, A. Heinz, K. Scheiber, P. Weber, N. Nowak, H. Kubach, J. Meyer, T. Koch, A. Dittler

SAE Technical Paper 2019-24-0158, 2019, doi: 10.4271/2019-24-0158

T. Penner, W. Heikamp, J. Meyer, A. Dittler

Chemie Ingenieur Technik, 2019, 91, No. 11, 1615-1622, DOI: 10.1002/cite.201900018

T. Penner, J. Meyer, G. Kasper, A. Dittler

Separation and Purification Technology, 2018, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.10.037

H.E, Kolb, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2019, 204, 118-127, https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.03.072

H.E. Kolb, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2019, 225, 54-59, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2019.05.026

Peer-Reviewed Publications 2018 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

L. Pasin, J. Meyer, E. Eiche, G. Kasper

Coatings, 2018, 8, 217; DOI: 10.3390/coatings8060217

L. Pasin, J. Meyer, E. Eiche, F. Weis, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2018, 126, 180-190, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2018.09.003

A.D. Schwarz, J. Meyer,  A. Dittler

Chemical Engineering & Technology, 2018, https://doi.org/10.1002/ceat.201800209

H.E. Kolb, A.K. Watzek, V. Zaghini Francesconi, J. Meyer, A. Dittler, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2018, 123, 219-230, https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2018.05.013

H.E. Kolb, R. Schmitt, A. Dittler, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2018, 199, 198-205, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.01.024

Peer-Reviewed Publications 2017 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

H.E. Kolb, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2017, 166, 107-114, https://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2017.03.028

S. Wurster, J. Meyer, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2017, 179, 542-549 https://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2017.02.036

Peer-Reviewed Publications 2016 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

E. Hontañon, J. Meyer, M. Blanes, V. Cambra, X. Guo, M. Masuhr, A. Muntean, L. Santos, H. Nirschl, E. Kruis

International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnologie, 2016, 4, DOI: 10.11159/ijtan.2016.003

O. Kurtz, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Technology, 2016, 39, No.3, 435-443

Peer-Reviewed Publications 2015 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

N. Merkel, C. Weber, M. Faust, K. Schaber

Fluid Phase Equilibria, 2015, 394, 29-37

L.C. Stoehr, P. Madl, M.S.P. Boyles, R. Zauner, M. Wimmer, H. Wiegand, A. Andosch, G. Kasper, M. Pesch, U. Lütz-Meindl, M. Himly, A. Duschl

Environmental Science and Technology, 2015, 49, 8721-8730

S. Wurster, J. Meyer,  E.H. Kolb, G. Kasper

Separation and Purification Technology, 2015, 152, 70-79

H. Wiegand, J. Meyer, G. Kasper

Toxicology in Vitro, 2015, 29 (5), 1100-1106

C.J. Hotz, R. Mead-Hunter, T. Becker, A.J.C. King, S. Wurster, G. Kasper, B.J. Mullins

Journal of Fluid Mechanics, 2015, 771, 327-340

S. Wurster, D. Kampa, J. Meyer, T. Müller, B.J. Mullins, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2015, 132, 72-80

R. Wernet, A.G. Schunk, W. Baumann, H.-R. Paur, M. Seipenbusch

Journal of Aerosol Science, 2015, 84, 14-20

N. Neubauer, J. Palomaeki, P. Karisola, H. Alenius, G. Kasper

Nanotoxicology, 2915, DOI: 10.3109/17435390.2015.1019585

F. Weis, M. Seipenbusch, G. Kasper

Materials, 2015, 8, 966-976, DOI: 10.3390/ma8030966

F. Weis, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Nanoparticle Research, 2015, DOI: 10.1007/s11051-014-2824-1

D. Kampa, S. Wurster, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2015, 122, 150-160

N. Neubauer, G. Kasper

Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2015, 12, 3, 182-188

Peer-Reviewed Publications 2014 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

S. Sigmund, E. Akgün, J. Meyer, J. Hubbuch, M. Wörner, G. Kasper

Journal of Nanoparticle Research, 2014, DOI: 10.1007/s11051-014-2533-9

M. Faust, M. Seipenbusch

Surface and Coatings Technology 2014, 259, 577-584

T. Müller, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2014, 77, 50-66

D. Kampa, S. Wurster, J. Buzengeiger, J. Meyer, G. Kasper

International Journal of Multiphase Flow, 2014, 58, 313-324

T.K. Müller, J. Meyer, E. Thébault, G. Kasper

Powder Technology, 2014, 253, 247-255

S. Sigmund, M. Yu, J. Meyer, G. Kasper

Aerosol Science and Technology, 2014, 48, 142-149

Peer-Reviewed Publications 2013 - Gas-Particle-Systems (GPS)
Title Authors Source

M. Faust, M. Enders, K. Gao, L. Reichenbach, T. Muller, W. Gerlinger, B. Sachweh, G. Kasper, M. Bruns, S. Bräse, M. Seipenbusch

Chemical Vapor Deposition, 2013, 19, 274-283-10, DOI: 10.1002/cvde.201207038

X. Guo, A. Gutsche, M. Wagner, M. Seipenbusch, H. Nirschl

Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 1559

M. Yu, A.J. Koivisto, K. Hämeri, M. Seipenbusch

Aerosol Science and Technology, 2013, 47, 427–434

M. Faust, M. Enders, M. Bruns, S. Bräse, K. Gao, M. Seipenbusch

Surface and Coatings Technology, 2013, 230, 284-289

F. Weis, R. Schneider, M. Seipenbusch, G. Kasper

Surface and Coatings Technology, 2013, 230,  93-100

R. Mead-Hunter, R.D. Braddock, D. Kampa, N. Merkel, G. Kasper, B.J. Mullins

Separation and Purification Technology, 2013, 104, 121-129

R. Mead-Hunter, A.J.C. King, G. Kasper, B.J. Mullins

Journal of Aerosol Science, 2013, DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2013.03.009

N. Neubauer, M. Seipenbusch, G. Kasper

Annals of Occupational Hygiene, 2013, doi: 10.1093/annhyg/met007

Peer-Reviewed Publications 2012 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source

B.J. Mullins, D. Kampa, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2012, 49, 48-50

M. Wild, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2012, 52 (Oct. 2012), 69-79

R. Mead-Hunter, T. Bergen, T. Becker, R. O’Leary, G. Kasper, B. Mullins

Langmuir, 2012, 28 (7), 3483-3488

G. Shi, T. Franzke, M.D. Sánchez, W. Xia, F. Weis, M. Seipenbusch, G. Kasper, M. Muhler

CHEMCATCHEM, 2012, 4 (6), 760–765

S. Anand, Y.S. Mayya, M. Yu, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2012, Volume 52, October 2012, 18-32

J. Koivisto, M. Yu, K. Hämeri, M. Seipenbusch

Journal of Aerosol Science, 2012, Volume 47, May 2012, 58-69

Peer-Reviewed Publications 2011 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source

C. Peineke, P. Davoodi, M. Seipenbusch, A. Weber, A. Schmidt-Ott

Journal of Nanoscience Nanotechnology, 2011,11, 8628-8633.

A. Binder, M. Seipenbusch

Applied Catalysis A, 2011, 396, 1-7

C. Eßmann, F. Weis, M. Seipenbusch, T. Schimmel, O. Deutschmann

Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2011, 225 (11-12), 1207-1224

M. Keller, G. Kreck, Y. Holzapfel, N. Neubauer, M. Seipenbusch

Kück, H.: 4M Association: 4M 2011, 8th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture. Proceedings: 8-10 November 2011, Stuttgart, Germany.
Singapore: Research Publishing, 2011
pp. 149-155
ISBN: 978-981-07-0319-6 (Buch)
ISBN: 978-981-07-0320-2 (CD-ROM)

F. Weis, K. Gao, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2011, 11 (9), 8313-8317(5)

H.-R. Paur, R. R. Cassee, J. Teeguarden, H. Fissan, S. Diabate, M. Aufderheide, W. G. Kreyling, O. Hänninen, G. Kasper, M. Riediker, B. Rothen-Rutishauser, O. Schmid

Journal of Aerosol Science, 2011, 42, 668-692

J. Jiang, M. Attoui, M. Heim, N. A. Brunelli, P. H. McMurry, G. Kasper, R. C. Flagan, K. Giapis, G. Mouret

Aerosol Science & Technology, 2011, 45, 480-492

J. Binnig, A. Bredin, J. Meyer, G. Kasper

Powder Technology, 2011, 211, 275-279

A. Binder, M. Seipenbusch, G. Kasper

Chemical Vapor Deposition, 2011, 17 (1-3), 54-57

V. Goertz, F. Weis, E. Keln, H. Nirschl, M. Seipenbusch

Aerosol Science & Technology, 2011, 45, 1287-1293

N. Neubauer, F. Weis, A. Binder, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Physics: Conference Series, 2011, 304 (1), doi:10.1088/1742-6596/304/1/012011

Peer-Reviewed Publications 2010 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source

K. Savolainen, L. Pylkkänen, H. Norppa, G. Falck, H. Lindberg, T. Tuomi, M. Vippola, H. Alenius, K. Hämeri, J. Koivisto, D. Brouwer, D. Mark, D. Bard, M. Berges, E. Jankowska, M. Posniak, P. Farmer, R. Singh, F. Krombach,  P. Bihari, G. Kasper, M. Seipenbusch

Safety Sci., 2010, in press, DOI: 10.1016/j.ssci.2010.03.006

C. Peineke, P. Davoodi, M. Seipenbusch, A. Weber, A. Schmidt-Ott

J. Nanosc. Nanotechnol., accepted for publication 2010

G. Kasper, S. Schollmeier, J. Meyer

Journal of Aerosol Science, 2010, 41, 1167-1182

M. Seipenbusch, S. Rothenbacher, M. Kirchhof, H.-J. Schmid, G. Kasper, A.P. Weber

J. Nanoparticle Reseaerch, 2010, 12, 2037-2044

K. Savolainen, H. Alenius, H. Norppa, L. Pylkkänen, T. Tuomi, G. Kasper

Toxicology, 2010, 269, 92-104

M. Heim, M. Attoui, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2010, 41, 207-222

A. Binder, M. Seipenbusch, G. Kasper

J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 7816-7821

Peer-Reviewed Publications 2009 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source

G. Kasper, S. Schollmeier, J. Meyer, J. Hoferer

Journal of Aerosol Science, 2009, 40 (12), 993-1009

J. Hoferer, L. M. Hoffmann, J. Goebbels, G. Last, W. Weil, G. Kasper

Filtration, 2009, 9 (2), 147-154

N. Döring, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering Science, 2009, 64/10, 2483-2490

F. Strauß, J. Hoferer, V. Heuveline, G. Kasper

Chemical Engineering & Technology, 2009, 32/2, 820-825

M. Seipenbusch, A. Binder

J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 20606-20610

A. Binder, M. Seipenbusch, M. Muhler, G. Kasper

Journal of Catalysis, 2009, 268 (1), 150-155

K. Reuter-Hack, G. Kasper, A.P. Weber

Applied Physics A, 2009, 95, 629-634

E. Hardy, J. Hoferer, D. Mertens, G. Kasper

Magnetic Resonance Imaging, 2009, 27/3, 393-400

J. Binnig, J. Meyer, G. Kasper

Powder Technology, 2009, 189/1, 108-114

Peer-Reviewed Publications 2008 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source

J. Meyer, H. Umhauer, K. Reuter, A. Schiel, G. Kasper, M. Förster

Powder Technology, 2008, 180 (1-2), 57-63

M. Heim, B.J. Mullins, H. Umhauer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2008, 39/12, 1019-1031

M. Seipenbusch, A. Binder, G. Kasper

Ann. Occup. Hyg., 2008, Vol. 52, No. 8, 707-716

S. Rothenbacher, A. Messerer, G. Kasper

Particle and Fibre Toxicology, 2008, 5/9

H. Umhauer, J. Meyer, A. Schiel

Part. Part. Syst. Charact., 2008, 25, 119-135

D. Hoff, J. Meyer, G. Kasper

Powder Technology, 2008, 180, 172-177 

Niklas Döring, Jörg Meyer, Gerhard Kasper

Powder Technology, 2008, 180, 203-209
Peer-Reviewed Publications 2007 - Gas Particles Systems (GPS)
Title Authors Source

J. Binnig, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science, 2007, 38, 325-332

 A. Binder, A. Heel, G. Kasper

Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 48-54

A. Marquard

Aerosol Science & Technology, 2007, 41, 597-610

A. Marquard, J.  Meyer, G. Kasper

Aerosol Science & Technology, 2007, 41, 611-623

B.J. Mullins, A. Pfrang, R.D. Braddock, T. Schimmel, G. Kasper

Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 312, 333-340

E.H. Hardy, J. Hoferer, G. Kasper

Powder Technology, 2007, 177 (1), 12-22

J. Hoferer, E. H. Hardy, J. Meyer, G. Kasper

Filtration, 2007, 7 (2), 154-158

K. Hinot, H. Burtscher, A.P. Weber, G. Kasper

Applied Catalysis B: Environmental, 2007, 71, 271-278

W. Xia, Y. Wang, V. Hagen, A. Heel, G. Kasper, U. Patil, A. Devi, M. Muhler

Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 37-41

G. Kasper, J. Binnig, J. Meyer

Filtration, 2007, 7 (1), 49-54

K. Reuter-Hack, A.P. Weber, S. Rösler, G. Kasper

Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 48-54

M.A. Gabal, D. Hoff, G. Kasper

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, 89/1, 109-116

Peer-Reviewed Publications 2006 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source

B.J. Mullins, G. Kasper

Chemical Engineering Sciences, 2006, 61/18, 6223-6227

A.P. Weber, P. Davoodi, M. Seipenbusch, G. Kasper

Journal of Nanoparticle Research, 8/3-4 (2006), 445-453

J. Hoferer, M.J. Lehmann, E.H. Hardy, J. Meyer, G. Kasper

Chemical Engineering & Technology 29/7 (2006) 816-819

A. Marquard, J. Meyer and G. Kasper Journal of Aerosol Science, 37, 2006, 1052-1068

A. Marquard, J. Meyer, G. Kasper

Journal of Aerosol Science 37/9, 1069-1080

M. Heim, B.J. Mullins and G. Kasper Aerosol Science and Technology, 2006, 40, 144-145
M. Heim, R. Wengeler, H. Nirschl and G. Kasper Journal of Micromechanics and Microengineering, 2006, 16, 70-76
Peer-Reviewed Publications 2005 - Gas Particles Systems (GPS)
Title Authors Source

J. Binnig, J. Meyer, G. Kasper

Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft,  65/4 (2006), 163-168

J. Binnig, N. Mao, J. Meyer, M. Hata, G. Kasper, C. Kanaoka

Filtration, 5/4 (2005), 253-258

A. Heel, G. Kasper

Aerosol Science and Technology, 39 (2005), 1027-1037

J. Meyer, A. Marquard, M. Poppner, R. Sonnenschein

Journal of Electrostatics 63 (2005), 775-780

M. Poppner, R. Sonnenschein, J. Meyer

Journal of Electrostatics 83 (2005), 781-787

A. Marquard, M. Kasper, J. Meyer and G. Kasper

Journal of Electrostatics, 2005, 63, 693-698
M.J. Lehmann, E.H. Hardy, J. Meyer and G. Kasper Magnetic Resonance Imaging, 2005, 23 (2), Sp.Issue, 341-342

M.J. Lehmann, E.H. Hardy, J. Meyer and G. Kasper

Filtration, 2005, 5 (1), 62-67
 M. Heim, B. J. Mullins, M. Wild, J. Meyer and G. Kasper Aerosol Science and Technology, 2005, 39, 782 - 789
Peer-Reviewed Publications 2004 - Gas Particle Systems (GPS)
Title Authors Source
M. Heim, G. Kasper, G.P. Reischl and C. Gerhart Aerosol Science and Technology, 2004, 38 S2, 3 - 14.